Home
PHOTO GALLERY OF THE CENTER

Seminar under sensei Katsuyuki Shimamoto 7 dan

Aikido and Dzen

Seminar under sensei Katsuyuki Shimamoto 7 dan

Shimamoto Sensei - Aikikai Shihan, also practices Soto Zen


Home